นโยบายเว็บไซต์

0

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นโยบายเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
Website Policy of The Office of Strategy Management Upper Northeast Provincial Cluster 2
จัดทำเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

 1.  วัตถุประสงค์
         เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นตามวัตถุประสงค์คือ
          1.1 เพื่อจัดทำ/พัฒนาสื่อ และช่องทางการสื่อสารของกลุ่มจังหวัดให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  1.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพรวมและการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ให้สื่อมวลชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
 2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
  2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล, ข้อความลายลักษณ์ อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ รูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
  2.2 เนื้อหาที่น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงาน ต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ อนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
  2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ ความเสี่ยงของตนเอง
  2.4 เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อ กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
  2.5 เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้
  2.7 ในกรณีที่ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
  3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
  3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป 3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ 3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ 3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทสเนา คัดลอก ทซ้ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อ วัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยชัด แจ้งให้ทเช่นนั้นได้ 3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการ เข้าถึงบริการ 3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกหนด
 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอนาจควบคุม รับรอง ความ ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
  4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ผู้ใช้บริการสามารถ เชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้โดยแจ้งความประสงค์ เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจาก เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอม ดังกล่าว เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ขอสงวนสิทธิที่จะกหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หรือต่อความ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 Government Website Standard Version 2.0 สนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 5. การปฏิเสธความรับผิด
  เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง กับเว็บไซต์นี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึง การตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความ เสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการ ยอมรับและตระหนักดีว่าเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  6.1 เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เป็นผู้มีสิทธิตาม กฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
  6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตรา สัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจาก เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

 

แชร์