กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่เกี่ยวข้อง

0

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้แก่พ.ร.บ. 1.1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
  1.2) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
  1.3) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
  1.4) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
  1.6) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและของประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  1.7) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  1.8) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่นและการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
 2. ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ ได้แก่
  2.1) พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  2.2) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2.3) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2.4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2.5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
  2.6) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2.7) ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2.8) ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2.9) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0406.3/ ว 17 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด
 3. ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา ได้แก่
  3.1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
  3.2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
  3.3) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1203/ว 8 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
  3.4) หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/935 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3.5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1 /ว 4151 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ได้แก่
  4.1) พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
  4.2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/1617 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4.3) หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0304/5584 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง ข้อหารือการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4.4) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   กรณี การโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
  4.5) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ
  4.6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 81 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4.7) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 254 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4.8) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 198 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง คู่มือปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS
  4.9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 526 วันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม

       หลักเกณฑ์ แนวทาง

แชร์