บัญชีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับการ ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  4,490,633,600 บาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลดบัญชีโครงการแผนภาค

แชร์