หนังสือเวียน

0
  • เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

 

แชร์