วิสัยทัศน์/พันธกิจ

0

วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

“ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”


พันธกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน

แชร์