ประชุมกลั่นกรองแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565

0

แชร์