กลุ่มงานบริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

0
  1. กำหนดการ
  2. ร่างระเบียบวาระการประชุม กรอ
แชร์